• Hem
 • /
 • Integritetspolicy

Information om Tölves behandling av personuppgifter

Tölve AB, org.nr 559049-8993 (”Tölve”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Tegnérgatan 37, 111 61 Stockholm är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan.

Informationen riktar sig dels till dig som använder Tölves tjänst, dels till personer som förekommer i Tölves register med kontaktuppgifter till representanter för företag. Kontaktuppgifterna hämtas uteslutande från öppna källor tillgängliga över internet, t.ex. Linkedin.

Specifik information till användare av Tölves tjänst

Uppgifter som
LSvi behandlar

Utöver de uppgifter som du som du registrerat genom tjänsten behandlar vi följande uppgifter som vi fått från din arbets- / upp ¬ drags-givare:

 • Namn
 • E-postadress

I samband med hantering av support¬-ärende kan vi komma att behandla följande uppgifter:

 • Inloggningsuppgifter
 • Användarnamn
 • Namn
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Telefonnummer
 • Inloggningsuppgifter
 • Ärendehistorik
 • Samtalshistorik
 • Andra uppgifter kopplat till supportärendet som du lägger in/sparar.

Ändamål med
behandlingen

För att administrera kundrelationen och kunna kontakta dig som användare vid behov.

För att tillhandahålla support och felsökning avseende tjänsten

Rättslig grund enligt
dataskyddslag¬stiftningen

Vårt berättigade intresse av att kunna uppnå de angivna ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

Vårt berättigade intresse av att kunna uppnå de angivna ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

Tidpunkt för radering
av uppgifterna

Till dess att du eller din arbets-/upp¬dragsgivare begär radering. Vi kommer under alla omständigheter att radera uppgifterna 12 mån efter att avtalet med din arbets-/uppdrags-givare har upphört.

Uppgifter som loggats till ett supportärende sparas så länge din arbets-/upp-drags¬givare är kund hos Tölve + 12 månader.

Specifik information till dig som finns i Tölves kontaktregister

Uppgifter som
vi behandlar

Följande typer av uppgifter, kopplat till dig i din yrkesroll, behandlar vi typiskt sett om du förekommer i vårt kontaktregister:

 • Namn
 • Efternamn
 • Titel
 • Telefonnummer (till arbetsplatsen)
 • Mobilnummer (företagsnummer)
 • E-post (företagsmail)

Ändamål med
behandlingen

Att kunna tillhandahålla Tölves tjänst till Tölves kunder. Mer information om tjänsten finns på tolve.se.

Rättslig grund enligt

Tölves berättigade intresse av att kunna tillhandahålla tjänsten till våra kunder.

Tidpunkt för radering
av uppgifterna

Om du begär att vi tar bort uppgifter om dig från vårt register kommer vi normalt att tillgodose ditt önskemål.

Delar ni mina personuppgifter med någon?

Tölves tjänst tillhandahålls från Amazon Web Services (”AWS”) IT-infrastruktur. Det innebär att dina personuppgifter lagras i datacenter med hög IT-säkerhetsstandard. Du kan läsa mer om AWS IT-säkerhet på https://aws.amazon.com/security/. Därutöver kan andra bolag inom vår koncern få tillgång till dina personuppgifter i den begränsade utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppdatera, utveckla och underhålla tjänsten.

Personuppgifter som förekommer i vårt register med kontaktuppgifter kan komma att överföras till Tölves kunder genom tjänstens funktioner. Kunden är efter detta personuppgiftsansvarig för uppgifterna i fråga. Du har rätt på begäran få information om mottagare av dina personuppgifter.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi och våra IT-leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vår IT-avdelning drivs från ett helägt dotterbolag till Tölve i Bosnien Hercegovina. Dina personuppgifter kan därför i den begränsade utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppdatera, utveckla och underhålla tjänsten komma att överföras till Bosnien Hercegovina. Överföringen sker i avsaknad av beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå. Som ett led i att säkerställa skyddet för dina personuppgifter har vi därför tecknat ett avtal med vårt dotterbolag baserat på av EU-kommissionen godkända modellklausuler. Du har på begäran rätt att erhålla en kopia av detta avtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under så lång tid som framgår av tabellerna ovan såvida inte skyldighet enligt lag (t.ex. bokföringslagstiftning) eller myndighetsbeslut föreligger att spara dina personuppgifter under längre tid än så.

Några av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt:

 • att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter;
 • att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter;
 • att invända mot fortsatt behandling av dina personuppgifter; samt
 • att begära ut personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över hantering av personuppgifter.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi måste granska din begäran om att utöva någon av rättigheterna ovan innan vi kan besvara den. I vissa fall kan vi behöva begära kompletterande uppgifter från dig för att kunna fatta ett beslut om åtgärd.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon +46 (0)8 640 51 00 eller e-post info@tolve.se