Sekretess

Date: February 22, 2019
 • Båda parter förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande publicera eller på annat sätt utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som är eller rimligen kan antas vara att betrakta som konfidentiell med undantag för:
  • information som är eller blivit allmänt känd utan att mottagande part har brutit mot detta Avtal;
  • information från tredje man utan sekretessåtagande som är allmänt känd för den mottagande parten;
  • information som utan sekretessåtagande var känd för mottagande part innan mottagandet från utlämnande part; eller
  • utlämnandet eller användningen av informationen krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller börsregler.
 • Tölves prisinformation, Kundens Dataoch annan information som part har angivit ska vara konfidentiell ska alltid vara att betrakta som konfidentiell information.
 • Respektive part ansvarar för sina underleverantörers, konsulters och anställdas iakttagande av denna sekretessklausul. Sekretessåtagandet gäller under avtalstiden samt även för en period om fem (5) år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

Recent Posts

Archives

Categories