Pris och betalning

Date: February 22, 2019
  • Kunden ska betala för Tjänsten från och med att Tjänsten har tillgängliggjorts enligt punkt 2.1 ovan.För tydlighets skull noteras att skyldigheten att betala för Tjänsten inte är beroende av att Onboarding-processen avslutats.
  • Om inte annat framgår av Abonnemangsavtalet debiteras Kunden månadsvis i förskott för Tjänsten och Onboarding. Betalning ska vara Tölve till handa trettio (30) dagar från fakturadatum. Samtliga prisangivelser i Avtalet är exklusive moms.
  • Tölve har rätt att justera priset för Tjänsten genom att skicka skriftligtmeddelande därom till Kunden.En höjning av priset är bindande för Kunden vid det senare tillfället av: i) 60 dagar från att underrättelsen har skickats av Tölve och ii) nästkommande avtalsenliga faktureringstillfälle. Om prisförändringen innebär en kostnadsökning med mer än 10 %och Tölve inte kan visa att ändringen beror på en faktisk kostnadsökning för Tölve eller marknadsförändringar som påverkar Tjänsten, är Kunden berättigad att säga upp Avtaletsenast och med verkan från tidpunkten då de nya avgifterna skulle ha trätt ikraft för Kunden.
  • Om betalning är sen eller ofullständig har Tölve rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635), påminnelseavgift och/eller inkassoavgift i enlighet med tillämpliga lagar.Tölve har även rätt att innehålla samtliga prestationer enligt Avtalet till dess att full betalning erlagts.

    Om betalning inte är Tölve tillhanda inom trettio (30) dagar från det datum då en skriftlig betalningspåminnelse skickades har Tölve, utöver övriga tillgängliga medel enligt Avtalet, rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Recent Posts

Archives

Categories