Övrigt

Date: February 22, 2019
  • Kundens och Tölves kontaktpersoner enligt Abonnemangsavtalet ska ansvara för att upprätta och bibehålla ett effektivt samarbete avseende Tjänsten.Part ska utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela den andra parten om eventuell ny kontaktperson.
  • Tölve har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av Tölves åtaganden enligt Avtalet. För utförandet av sådana avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer ansvarar Tölve som om de hade utförts av Tölvesjälv.
  • Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet och eventuella ändringar som inte görs skriftligen och undertecknas av båda parter är (utan att det påverkar tillämpningen avpunkterna 5.1, 6.2 eller 12 ovan) utan verkan.
  • Vid Avtalets upphörande ska vad som sägs i punkterna 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15.3 och 16 samt Bilaga 2 (Avtal om personuppgiftsbehandling)fortsatt tillämpas.
  • Avtalet får inte överlåtas till tredje man utan motpartens föregående skriftliga samtycke. Tölve äger dock rätt att överlåta Avtalet till tredje man om det sker i samband med överlåtelse av Tölves verksamhet eller del därav samt till bolag inom samma koncern som Tölve.

Recent Posts

Archives

Categories