Kundens användning av Tjänsten

Date: February 22, 2019
 • Tölve upplåter till Kunden, samt till bolag inom samma koncern som Kunden, en icke-exklusiv rätt att använda Tjänsten under Avtalets giltighetoch på de villkor som framgår av Avtalet.Kunden upplåter en rätt till Tölveatt använda Kundens Data i den mån så är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten.
 • I Kundensåtaganden ingår att:
  • vidta eventuella åtgärder som krävs för att påbörja användningen av Tjänsten;
  • anskaffa och bibehållasådanutrustning, programvara och kommunikationstjänster som krävs för att implementera och använda Tjänsten;
  • inte använda Tjänsten på ett sätt som äventyrar säkerheten för Tölves system;
  • vidta sådana åtgärder som enligt Tölves rimliga instruktioner krävs för användning av Tjänsten;
  • skydda inloggningsuppgifter av relevans för Tjänsten;och
  • endast använda Tjänsten i enlighet med tillämplig lag.
  • inte kopiera eller på annat sätt extrahera kontaktuppgifter från Tjänsten, utöver det som är tillåtet i enlighet med Avtalet.
 • Kundens användarkonton till Tjänsten är personliga (ett användarkonto = en namngiven användare). Kunden har dock rätt att ersätta en namngiven användare med en annan genom att kontakta Tölves kontaktperson. Tölve har dock rätt att neka ändringen om Kunden enligt Tölves rimliga uppfattning missbrukar rätten att byta ut användare.
 • Kunden ansvarar föråtgärder vidtagna genomobehörig användning av Kundens inloggningsuppgifter av relevans för Tjänsten.
 • Kunden ska hålla Tölve skadeslös frånsamtliga krav från tredje man till följd av att Kunden använtTjänsten i strid med tillämpliglag, innefattandekrav avseende intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
 • Om Kunden bryter mot villkor enligtAvtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från att Tölve underrättat Kunden om den bristande efterlevnaden är Tölve berättigad attstänga av Tjänsten till dess att rättelse har vidtagits. Om Kundens brott mot Avtalet enligt Tölves rimliga uppfattning riskerar leda till ekonomisk skada för Tölve får Tölve omedelbart stänga av Kundens tillgång till Tjänsten och vidta de ytterligare åtgärder som Tölve bedömer nödvändiga för att begränsa eventuell skada till dess att rättelse har vidtagits.

Recent Posts

Archives

Categories