Konsekvenser av uppsägning

Date: February 22, 2019
  • Vid Avtalets upphörande ska Kunden omedelbart upphöra att använda Tjänsten.Respektive part ska vidare återlämna, förstöra eller radera konfidentiell information och annat material som tillhör den andra parten och i övrigt upphöra med all användning av den andra partens immateriella rättigheter.
  • Vid föregående skriftlig begäran framställd inom trettio (30) dagar från att Tölve har upphört att tillhandahålla Tjänsten kommer Tölve, beroende på vad Kunden väljer, antingen radera elleråterlämna Kundens Data. Återlämnande av Kundens Data sker om inte annat särskilt avtalasutan krav på ersättning i det format och på sådant medium som vid var tid erbjuds.Efter utgången av denna tidsperiod har Tölve inte längre någon skyldighet att bevara eller tillhandahålla Kundens Data och kommer, i den mån inte annat krävs enligt svensk eller EU-lagstiftning, att radera alla kopior av Kundens Data. Till den del Kundens Data inte består i Kundens Personuppgifter kan Kundens Data dock komma att sparas i aggregerat format för produktutvecklingsändamål.

Recent Posts

Archives

Categories