Immateriella rättigheter

Date: February 22, 2019
  • Tölve och/eller Tölves licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten och underliggande programvara och källkod, inkluderat men inte begränsat till patent, upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken. Inget i detta Avtal ska tolkas som en överlåtelse av sådana rättigheter, eller del därav, till Kunden.
  • Tölve ska hålla Kunden skadelösför anspråk från tredje man baserat på att Kundens användning av Tjänsten, i Sverige och i andra mellan parterna skriftligen avtalade länder,gör intrång i sådan tredje mans immateriella rättigheter förutsatt att Kunden använt Tjänsten i enlighet med villkoren i Avtalet samt att Kunden:
    • utan onödigt dröjsmål skriftligen underrättar Tölve om krav som riktats mot Kunden;
    • tillåter Tölve att kontrollera försvaret och ensamt fatta beslut i alla då relaterade förlikningsförhandlingar; och
    • agerar i enlighet med Tölves instruktioner och samarbetar med och bistår Tölve i den utsträckning som Tölve skäligen begär.
  • Tölves skadelöshetsförbindelse omfattar sådana skadestånd, förpliktelser, kostnader och utgifter som utdömts i ett slutgiltigt avgörande eller enligt förlikning som skriftligen godkänts av Tölve.

Recent Posts

Archives

Categories