Force majeure

Date: February 22, 2019

Om Avtalets fullgörande helt eller delvis förhindras, eller i väsentlig grad försvåras, av omständighet som ligger utanför parts skäliga kontroll eller av arbetskonflikt ska part befrias från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal under den tid som hindret föreligger, förutsatt att part som inte kan fullgöra utan oskäligt uppehåll meddelar den andra parten därom. Detsamma ska gälla vid fel eller försening i tjänst eller leverans från underleverantör på grund av omständigheter som faller under denna punkt13. Om Avtalets fullgörelse förhindras mer än sex (6) månader äger part säga upp Avtalet. Tölve har vid sådan uppsägning rätt till ersättning enligt Avtalet för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.

Recent Posts

Archives

Categories