Definitioner

Date: February 22, 2019

Följande definierade termer ska vid tolkning och tillämpning av Avtalet ha nedanstående betydelse:

”Avtalat Startdatum” Följande definierade termer ska vid tolkning och tillämpning av Avtalet ha nedanstående betydelse:

”Avtalet” avser avtalsdokumentet Abonnemangsavtal med tillhörande bilagor samt övriga dokument som hänvisas till i dessa dokument. Om Kunden använder Tjänsten med ett gratis testabonnemang avser begreppet Avtalet enbart vad som sägs i punkt 4 i dessa allmänna villkor samt eventuella ytterligare villkor för testabonnemang som vid var tid framgår av Webbsidan.

”Abonnemangsavtalet” avser avtalsdokumentet med rubriken Abonnemangsavtal och som används för beställning av avgiftsbelagt abonnemang på Tjänsten.

”Dataskyddsförordningen” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

”Kunden” avser beställaren av Tjänsten i enlighet med vad som framgår av Abonnemangsavtalet. Om Kunden använder Tjänsten med ett gratis testabonnemang avser begreppet Kunden den fysiska el. juridiska person som godkänt dessa allmänna villkor i samband med öppnande av testabonnemanget på Webbsidan.

”Kundens CRM-Data” avser sådan data som Kunden laddar upp till Tjänsten för att Tölve ska kunna genomföra en analys enligt punkt 2.3 nedan. Det noteras att Kundens CRM-Data inte innehåller personuppgifter.

”Kundens Data” avser information eller annan data som Kunden laddar upp till Tölves system genom användning av Tjänsten samt Kundens Personuppgifter.

”Kundens Personuppgifter” avser de personuppgifter som specificeras i punkt 4 i Bilaga 2 (Avtal om personuppgiftsbehandling).

”Leads” har den innebörd som framgår av punkt 2.3 nedan.

”Onboarding” har den innebörd som framgår av punkt 2.2 nedan.

”Tjänsten” avser Tölves standardiserade och molnbaserade tjänst för B2B-prospektering som görs tillgänglig för Kunden via Webbsidan på de villkor som framgår av Avtalet.

”Tölve” avser Tölve AB, org. nr. 559049-8993.

”Tölves Kontaktuppgifter” har den innebörd som framgår av punkt 2.2 i Bilaga 2 (Avtal om personuppgiftsbehandling).

”Tölves Personuppgifter” innefattar Tölves Kontaktuppgifter samt personuppgifter om Kunden och/eller Kundens personal som Tölve behandlar för ändamål som hör samman med administration av Avtalet eller kundförhållandet i övrigt (t.ex. vad gäller kontaktuppgifter till Kundens användare).

”Webbsidan” avser Tölves webbsida tolve.se.

Recent Posts

Archives

Categories