Avtalstid och uppsägning i förtid

Date: February 22, 2019
  • Avtalet träder ikraft det datum dåbåda parter harundertecknat det och förblir gällande under den initiala avtalstid som framgår av Abonnemangsavtalet.Om inte Avtalet sägs upp av endera part minst en (1) månad innan utgången av innevarande avtalsperiod förlängs det automatiskt med ytterligare så lång tid åt gången som längden av den initiala avtalstiden motsvarar. Uppsägningstiden förblir oförändrad.
  • Kunden har inte rätt till återbetalning av eventuella förskottsbetalningar om inte Avtalet sägs upp av Tölve enligt punkt 10.5 eller av Kunden enligt punkt 5.4, 6.2,10.4 eller 12.
  • Tölve har vid misstanke om felaktig användning av Tjänsten enligt punkt 3.2 rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
  • Endera part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:
    • den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot Avtalet och inte vidtar full rättelse av sådant brott inom trettio (30) dagar från att den andra parten har lämnat skriftlig underrättelse därom; eller
    • den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, är föremål för företagsrekonstruktion, ställer in sina betalningar eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd.
  • Om en underleverantör eller licensgivare till Tölve säger upp eller ändrar avtal med Tölve och det som en konsekvens därav inte är kommersiellt rimligt för Tölve att fortsätta tillhandahålla Tjänsten har Tölve har rätt att med minst tio (10) dagars varselsäga upp Avtalet.

Recent Posts

Archives

Categories