Ansvar

Date: February 22, 2019
  • Tölve är, med de begränsningar som anges nedan, ansvarigt gentemot Kunden för skador som orsakats av Tölves vårdslöshet, oavsett vilken rättslig grund Kunden åberopar för sitt krav.
  • Tölve är inte ansvarig förKundens vinstbortfall, förlust av intäkter, sparmedel, goodwill, förluster på grund av verksamhets-, ström- eller nätverksavbrott, förlust av data, Kundens eventuella ansvar gentemot tredje man (med förbehåll för punkt 7 ovan) eller indirekta eller följdskador oavsett slag.
  •  Tölves totala och sammanlagda ansvar för samtliga skador som inträffar under ett och samma kalenderår begränsat till det lägre av: i) summan av de avgifter som erlagts av Kunden under föregående kalenderår och ett halvt prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
  • Kundens rätt till skadestånd förfaller om Kunden inte skriftligen meddelar Tölve om sitt krav senast sextio (60) dagar efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt den skada för vilken ersättning begärs. Rätten till skadestånd förfaller dock senast nittio (90) dagar från att aktuell skada faktiskt inträffat.

Recent Posts

Archives

Categories