Ändringar

Date: February 22, 2019
  • Tölve har rätt att göra ändringar och tillägg till Avtalet. För att ändring enligt denna punkt ska vara bindande gentemot Kunden ska Tölve meddela Kunden minst trettio (30) dagar innan ändringen träder ikraft. Kunden har rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om ändringen innebär en väsentlig försämring. Denna rätt förfaller om Kundens uppsägning med hänvisning till denna punkt inte är Tölve till handa senast den dag då ändringen annars träder ikraft.
  • Vad som sägs i denna punkt 12 gäller inte Bilaga 2 (Avtal om personuppgiftsbehandling) eller Bilaga 3 (Standard contractual clauses). Kunden ska dock på initiativ av Tölve i god anda diskutera eventuella ändringar av nämnda delar av Avtalet.

Recent Posts

Archives

Categories